Phòng chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh mới nhất

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... nhưng phải thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.