Đặng Duy Báu mới nhất

Kiên định bảo vệ chế độ chính trị, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN

Kiên định bảo vệ chế độ chính trị, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng khẳng định việc bảo vệ và tiếp tục hoàn thiện chế độ chính trị do Đảng lãnh đạo để ngày càng làm tốt hơn vai trò đưa đất nước phát triển trên con đường thực hiện mục tiêu cao cả: “Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta

Kỷ niệm nhỏ, bài học lớn từ các lãnh đạo tiền bối ở Hà Tĩnh

Kỷ niệm nhỏ, bài học lớn từ các lãnh đạo tiền bối ở Hà Tĩnh

Thời gian công tác ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thường được lãnh đạo ban giao cho phục vụ hoặc tháp tùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nên tôi học hỏi được ở các anh rất nhiều điều để vận dụng vào quá trình hoạt động của mình.