Quy hoạch trường lớp mới nhất

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Năm 2020, Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt chủ trương sáp nhập trường lớp với việc giảm 33 trường công lập. Kết quả đó vượt trước 1 năm chỉ tiêu giảm cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.