Khối Đảng- Chính quyền mới nhất

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Hà Tĩnh trong xây dựng Đảng

Buổi sinh hoạt “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.