Hội nhập quốc tế mới nhất

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Đó là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đặt ra đối với tỉnh Hà Tĩnh sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật.